Hyphessobrycon flammeus, Flame tetra - Foto © Hristo Hristov