Attenzione

Osphronemus goramy - Foto © Badmanstropicalfish.com

Giant Gourami, Osphronemus goramy - Foto tratta da Badmanstropicalfish.com